नाह्निदत्तकृत नाह्निदत्तपञ्चविंशतिकाक व्याख्या

एतय पुष्पिकामे दोसर व्यक्तिक हाथें म.म. रुचिपतिक परिचयक रूपमे खौआल वंशक चर्चा भेटैत अछि। जँ ई सत्य थीक तँ खौआलवंशीय रुचिपति 15म शतीक थिकाह।